Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Numarası :23.06.2011 - 52

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

- (1) Bu Yönetmelik, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına atanan aday memurların yetiştirilmeleri için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2

- (1) Bu Yönetmelik, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananları kapsar.

Dayanak

MADDE 3

- (1) Bu Yönetmelik, 27.06.1983 tarih ve 18090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday Memur: Bu Yönetmelikle belirlenen temel ve hazırlayıcı eğitim ile staja tabi tutulmak üzere Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere ilk defa Devlet memuru olarak atananları,
b) Adaylık Süresi: İdaredeki kadrolara aday memur olarak atananların atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az, iki yıldan çok olmayan süreyi,
c) Asli Memur: Adaylık süresi içerisinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olarak adaylığı kaldırılan kişileri,
ç) Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi düzeyini ölçme işlemini,
d) Genel Müdür: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürünü,
e) Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların İdarede atandıkları sınıf ve görevleri ile ilgili olarak yapılan eğitimi,
f) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,
g) Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi düzeyini ölçme işlemini,
ğ) Staj: Aday memurların birimlerindeki görevleriyle ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,
h) Temel Eğitim: Aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları Devlet memurlarının ortak nitelikleri ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,
ı) Temel Eğitim Kurulu: Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükmü uyarınca Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında oluşturulan Kurulu,
i) Yönetme Kurulu: İdarede, aday memurların eğitimlerinin yönetimi, yürütülmesi ve denetimi için oluşturulan Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunu,
j) Komisyon: Yönetme Kurulunca oluşturulan Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim İlke ve Esasları

Eğitimin genel ilkeleri

MADDE 5

- (1) Aday memurların eğitiminde aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde tutulur.
a) Eğitimin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.
b) İdarede istihdam edilecek personelin, İdare hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak, görevlerini zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yapmalarını sağlayacak yönde yetiştirilmesi esastır.
c) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj birbirini izleyen sıra içinde sürdürülür. Bu eğitimler hiçbir nedenle adaylık süresini aşamaz. 
ç) Eğitimler, aday memurların eğitim durumuna göre düzenlenip yürütülür.
d) Eğitimler, Yönetme Kurulunun sorumluluğunda yürütülür.
e) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.
f)Eğitimlerini başarıyla tamamlayamayan aday memurlar, asli memurluğa atanamazlar.

Temel eğitimin ilkeleri

MADDE 6

- (1) Temel eğitimin hedefi; aday memurlara, Devlet memurlarının ortak nitelikleriyle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.
(2) Bu eğitim, her sınıf ve kadrodaki aday memura, ortak bir program dahilinde ve öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.
(3) Eğitimin süresi, on günden az iki aydan çok olamaz. Bu eğitimle ilgili programlar Devlet Personel Başkanlığından temin edilir.

Hazırlayıcı eğitimin ilkeleri

MADDE 7

- (1) Hazırlayıcı eğitimin hedefi; aday memurların atandıkları kadro ve görevleri dikkate alınmak suretiyle, bu görevin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamaktır.
(2) Bu eğitimin süresi bir aydan az üç aydan çok olamaz.
(3) Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

Stajla ilgili ilkeler

MADDE 8

- (1) Stajın hedefi; aday memurlara verilen teorik bilgilerle ilgili uygulama yaptırmak suretiyle beceri ve deneyim kazandırmaktır.

(2) Gerektiğinde aday memurlara, görevleriyle ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluşta da staj yaptırılabilir.
(3) Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

Eğitim konuları

MADDE 9

- (1) Aday memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir.
a) Temel eğitim konuları:
1) Atatürk İlkeleri,
2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: Genel esaslar, temel hak ve ödevler, Cumhuriyetin temel organları, yürütme,
3) Genel olarak Devlet teşkilatı,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu: Ödev ve sorumluluklar, genel haklar, yasaklar, disiplin işleri, sosyal ve mali haklar, amir ve memur ilişkileri, müracaat ve şikâyetler, kılık-kıyafet, yer değiştirme, beşeri ilişkiler,
5) Yazışma ve dosyalama usulleri,
6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,
7) Halkla ilişkiler,
8) Gizlilik ve gizliliğin önemi,
9) İnkılâp Tarihi,
10) Milli Güvenlik bilgileri,
11) Haberleşme,
12) Türkçe dilbilgisi kuralları,
13) İnsan hakları.

Hazırlayıcı eğitim konuları:

1) İdarenin tanıtılması, görevleri, teşkilatı, ilgili mevzuatı, diğer kurumlarla ilişkileri,
2) Aday memurların atandıkları kadro ve görevleri ile ilgili hususlar,
3) İdarenin uygun göreceği diğer konular.
c) Staj dönemi konuları:
1) Sorumluluğuna verilen araç ve gereçleri kullanma, koruma ve bakımını yapma,
2) Görevi ile ilgili mevzuatı bilme ve kurallarına uyma,
3) İş ve çevre ilişkileri,
4) Görevi ile ilgili gözlem, araştırma ve inceleme,
5) Uygulamada tarafsızlık,
6) Zamanın ve kaynakların verimli şekilde kullanılması,
7) İlgili diğer konular.

Eğitim programları

MADDE 10

- (1) Aday memurlara, Temel Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan temel eğitim programları uygulanır. Temel eğitim programları Devlet Personel Başkanlığından temin edilir.
(2) Temel eğitim programında yer alan Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Milli Güvenlik bilgileri konuları için belirlenen sürelerde kısaltma yapılamaz.
(3) Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını, Yönetme Kurulu hazırlar.

Eğitimin yapılması

MADDE 11

- (1) Temel Eğitim Kurulunca belirlenen programlar çerçevesinde temel eğitim programı, Yönetme Kurulunca belirlenen programlar çerçevesinde hazırlayıcı eğitim ve staj programları Komisyonca yürütülür.
(2) Hazırlayıcı eğitim ve staj programları, eğitimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri, yerleri, eğitime katılanların sayısı ve diğer bilgiler eğitimlerin başlamasıyla birlikte, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınav sorularının hazırlanması

MADDE 12

- (1) Temel eğitime ilişkin sınav soruları, eğitim programları ile birlikte Devlet Personel Başkanlığından temin edilir.
(2) Hazırlayıcı eğitime ilişkin sınav soruları ise, aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak, eğitim programlarındaki her konu için ayrı ayrı olmak üzere konuların ağırlıklarına göre Yönetme Kurulunca hazırlanıp Komisyona teslim edilir.
(3) Staja ilişkin sorular, Ek-1'de yer alan Staj Değerlendirme Belgesinde belirtilmiştir.

Sınavlar

MADDE 13

- (1) Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilke ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Temel eğitim sınavı, Temel Eğitim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, hazırlayıcı eğitim sınavı ise test, uzun cevaplı veya uygulamalı olarak yapılır. Hazırlayıcı eğitim sınavında uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden uygulanabilir.
b) Sınavlar duyurulan yer, gün ve saatte yapılır.
c) Sınav soruları salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.
ç) Sınavlarda köşesi kapalı kâğıt kullanılır.
d) Sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kâğıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kâğıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar, salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır.
e) Temel eğitim sınav soruları, aday memurların huzurunda kur'a usulü ile tespit edilir.

Değerlendirme

MADDE 14

- (1) Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
a) Temel ve hazırlayıcı eğitim:
1) Bu eğitimlerde sınav kâğıtları, Komisyonca değerlendirilir. Değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Buçuklu puanlar, bir üst tam puana tamamlanır. Başarısız olan aday memurların kâğıtları, komisyonca bir daha okunarak yeniden değerlendirilir.
2) Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavı yapmakla görevli Komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.
b) Staj:
1) Staja katılanlar Ek:1'de yer alan Staj Değerlendirme Belgesi ile değerlendirilirler.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi

MADDE 15

- (1) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı günü takip eden iki gün içinde ilan edilir. Ayrıca sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Yazılı sınavlara itiraz

MADDE 16

- (1) Aday memurlar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının adaylara tebliğinden başlayarak iki gün içinde dilekçe ile Komisyon Başkanlığına yapılır. Komisyon dilekçelere on gün içinde cevap vermek zorundadır. Yapılan bu inceleme sonucu kesindir.
(2) Sınavlara itiraz edenlerin itirazları sonuçlandırılıncaya kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.

Sınavlara katılmama hali

MADDE 17

- (1) Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılırlar. Sağlık nedeniyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.
(2) Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenler de sınava katılmamış sayılır ve başarısız olarak değerlendirilirler.

Sınavları geçersiz sayılacaklar

MADDE 18

- (1) Adaylardan;
a) Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler,
b) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,
c) Kendi yerine başkasını sınava sokanlar,
sınavlarda başarısız sayılırlar.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı şekilde hareket eden adaylar hakkında bir tutanak düzenlenir ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır.

Sınavların iptalini gerektiren haller

MADDE 19

- (1) Sınavlar;
a) Sınav sorularının çalınmış olduğunun saptanması,
b) Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının saptanması,
c) Soruların yetkili olmayan kişiler tarafından sınavlardan önce görülmüş olması,
hallerinde Yönetme Kurulunca iptal edilir.
(2) Tespit edilen bu durumlara neden olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Sınavlarla İlgili Kurullar ve Görevleri

Merkezi eğitim yönetme kurulu

MADDE 20

- (1) İdare Yönetme Kurulu, Genel Müdür tarafından görevlendirilen bir Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile üç Daire Başkanı olmak üzere beş kişiden oluşur.

Merkezi eğitim yönetme kurulunun görevleri

MADDE 21

- (1) Bu Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Temel eğitim programlarını ve sorularını Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin etmek,
b) Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek, bunların sınav sorularını hazırlayıp eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak,
c) Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek,
ç) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunu oluşturmak,
d) Eğitici personel temin etmek,
e) Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak,
f) Eğitimleri denetlemek ve eğitimlerin program dahilinde yürütülmesini sağlamak,
g) Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
ğ) Diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğini sağlamak.

Eğitim ve sınav yürütme komisyonu

MADDE 22

- (1) Aday memur eğitiminin yapılacağı yerlerde Yönetme Kurulunca oluşturulan Komisyonun başkan ve üyeleri; eğitilecek aday memur sayısı, adayların eğitim düzeyleri ve atandıkları görevler dikkate alınarak en az şube müdürü düzeyindeki yöneticiler arasından üç kişiden az olmamak üzere seçilir.

Eğitim ve sınav yürütme komisyonun görevleri

MADDE 23

- (1) Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sınavları yapmak ve değerlendirmek,
b) Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,
c) Eğitimleri, Yönetme Kurulunca tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,
ç) Eğitimleri ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak,
d) Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek,
e) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,
f) Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak,
g) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,
ğ) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Askerlik hali

MADDE 24

- (1) Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin (E) ve (F) fıkraları göz önünde bulundurularak İdarece belirlenir.
(2) Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları nedeniyle tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden dönemde durumlarına uygun ilk eğitim gurubuna dahil edilerek tamamlattırılır.

Bildirme

MADDE 25

- (1) Görevlerine son verilen aday memurlar Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen formlar doldurularak, en geç bir ay içinde adı geçen Başkanlığa bildirilir.

Memuriyete alınmama

MADDE 26

- (1) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinden başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar, üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Ancak sağlık nedeniyle kurumları ile ilişkileri kesilenler için bu koşul aranmaz. Üç yıllık sürenin tespitinde Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Ders ücretleri

MADDE 27

- (1) Eğitim işlerinde eğitim-öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümleri gereğince ödenir.

Denetim

MADDE 28

- (1) Devlet Personel Başkanlığı temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerini yerinde denetlemeye yetkilidir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 29

- (1) Sınav sorularının cevap anahtarları ile cevap kâğıtları bir yıl, tutanaklar ile değerlendirme fişleri iki yıl, kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların dosyası ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.
(2) Yargı yoluna başvuran aday memurlar, bu durumlarını bağlı oldukları birime de yazılı olarak bildirirler.

İşbirliği ve ortak eğitim

MADDE 30

- (1) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir, ortak eğitim imkânlarından yararlanılabilir.

Eğitim ve öğretim elemanları

MADDE 31

- (1) İdare, temel ve hazırlayıcı eğitim faaliyetlerinde;
a) Kendi personeli arasından görevlendirileceği uzman-ehil kişilerden,
b) Diğer Kurum ve Kuruluşlardaki uzman-ehil kişilerden,
c) Üniversite ve yüksek okulların eğitim ve öğretim elamanları ile diğer eğitim ve öğretim elamanlarından, yararlanır.
(2) Eğitim ve öğretim elamanlarının tespiti ve görevlendirilmesi Makam onayı ile gerçekleştirilir.

Eğitim görevlilerinin görevleri

MADDE 32

- Eğitim görevlileri aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmek zorundadır.
a) Soru ve cevap anahtarı hazırlayarak kendi konuların başladığı tarihte Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına vermekle,
b) Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlamakla,
c) Eğitim süresi içinde gerekli disiplini sağlamakla,
yükümlüdürler.
d) Hastalık ve mazeret izinleri dışında eğitimlerde görevli oldukları sürece izin kullanamazlar.

Eğitimin yeri

MADDE 33

- Diğer Kurum ve Kuruluşlarla yapılan işbirliği dışında genelde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj İdarede yapılır. Ancak, gerekli hallerde Staj başka Kurum ve Kuruluşlarda da yaptırılabilinir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34

- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36

- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

EK - I

ADAY MEMURLAR
STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ..................FOTOĞRAF


1. ADAY MEMURUN KİMLİĞİ

a) Adı ve Soyadı                              :

b) Kurumu                                      :

c) Birimi                                         :

d) Kadro - Unvan ve Görevi .            :

e) Doğum Yılı ve Yeri                       :

f) Baba Adı                                     :

g) Sicil No                                       :

2. ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE DİĞER EĞİTİMLER

EĞİTİM                                                          ALDIĞI PUAN

TEMEL                                          :

HAZIRLAYICI                                :

3. MERKEZİ SINAVDA ALDIĞI PUAN

a) Yazıyla                                           :

b) Rakamla                                        :

4. DOLDURMA TALİMATI

a) Bu belge iki nüsha olarak tanzim edilir. Bir nüsha memurun özlük dosyasına konur. Diğer nüsha ise aday memura verilir.

b) Nitelikler kısmı, aday memurların staj yaptığı birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafından doldurulur. Eğer aday memur başka bir kurumda staj yapıyorsa bu takdirde staj belgesinin doldurulmasına esas olacak bilgiler aday memurun görevli olduğu kurum ve kuruluşa gönderilecek; belge, bu bilgilere dayanılarak aday memurun I ve II nci amiri tarafından tanzim edilecektir.

c) Her niteliğin toplam puanı karşısında yazılmıştır. Niteliğe verilecek puan amirlerce o niteliğin kriterlerine göre takdir edilerek kendilerine ait sütuna yazılmak suretiyle nitelik puanı bulunacaktır.

 NİTELİKLERPuan Ağırlığı

ve Dağılımı

I inci Amir

II nci Amir

1- GENEL NİTELİKLER

10

 

 

a)Kılık kıyafetine özeni

2

 

 

b)Terbiyesi, nezaketi ve tevazu sahibi olması

2

 

 

c)Ağırbaşlılığı ve vakarı

1

 

 

d)Ciddiyeti

1

 

 

e)Kişisel çıkar gözetmemesi

2

 

 

f)Uygulamadaki tarafsızlığı ve hakkaniyeti

1

 

 

g)Malzeme ve zamanı yerinde kullanımı

1

 

 

2- DİSİPLİN KURALLARINA UYARLIĞI

15

 

 

a)Kanun, yönetmelik ve emirlere uyması

4

 

 

b)Görevini tam ve zamanında yapması

5

 

 

c)Üstlerine karşı tavır ve hareketi

3

 

 

d)Mesai arkadaşlarına karşı tavır ve hareketi

1

 

 

e)İtaati

2

 

 

3- ÇALIŞKANLIĞI

15

 

 

a)Görev yapmada heves ve gayreti

5

 

 

b)Araştırma ve inceleme kabiliyeti

5

 

 

c)Fiziki yorgunluğa dayanıklılığı

2

 

 

d)Fikri yorgunluğa dayanıklılığı

3

 

 

4- İŞBİRLİĞİNE UYUMU

5

 

 

a)Grup çalışmasına yatkınlığı

3

 

 

b)Geçimliliği

2

 

 

5- GÜVENİLİRLİĞİ VE SADAKATI

5

 

 

a)Dürüstlüğü

2

 

 

b)Dedikodudan kaçınması

1

 

 

c)Gizliliğe riayeti ve sır saklaması

1

 

 

d)Güveni kötüye kullanmaması

1

 

 

6- MESLEKİ BİLGİSİ

50

 

 

a)Temsil yeteneği

5

 

 

b)Mevzuat bilgisi

10

 

 

c)Müzakere yeteneği

5

 

 

d)Mesleki bilgisini;

 

 

 

-yazılı olarak ifade etmesi

3

 

 

-sözlü olarak ifade etmesi

2

 

 

e)Problem çözme yeteneği

5

 

 

f)Kavrama yeteneği

5

 

 

g)İletişim kurma

5

 

 

h)Araç-gereci kullanma becerisi

5

 

 

I)Karar verme yeteneği

5

 

 

TOPLAM PUAN

 

 

 AMİRLERİN KİMLİĞİ

 

I inci Amir

II nci Amir

ADI VE SOYADI :

 

 

UNVANI :

 

 

KURUMU :

 

 

DÜZENLEME TARİHİ :

 

 

İMZA VE MÜHÜR :

 

 

I inci Amirin Toplam Notu :

 

 

II nci Amirin Toplam Notu :

 

 

 

 

 NOTLARIN ORTALAMASI        :

STAJ NOTU                                   :

 

 

TASDİK OLUNUR

Tasdik Eden Yetkili Amir


.. /  ..  / ..